LMG

Nederland heeft alles, maar je moet wel weten waar...

Algemene voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden treft u de voorwaarden aan van zowel Consumenten als Bedrijven. Mocht een en ander om welke reden dan ook niet duidelijk zijn of heeft u vragen over deze Algemene Voorwaarden, gelieve contact op te nemen middels het contactformulier van deze website.
 
De directie,
Local Media Group (LMG) 

ALGEMENE VOORWAARDEN (I) CONSUMENTEN & (II) BEDRIJVEN LMG
 
(I) ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN

1. Digitaal Klantenloyaliteitssysteem: Digitale Spaarpunten & Foodies
 
Ondernemer kan gebruik maken van het Klantenloyaliteitssysteem van LMG. Ondernemer bepaald zelf of deze het systeem activeert. Zodra het systeem wordt geactiveerd, zal Ondernemer zelf bepalen wanneer een spaarpunt wordt afgegeven en wat de waarde is van een spaarpunt. De ontvanger van deze spaarpunten kan uitsluitend deelnemen aan dit Klantenloyaliteitssysteem indien deze beschikt over een tablet of smartphone (hierna te noemen: mobile devices). Men kan hieraan geen rechten of plichten verbinden indien men niet beschikt over de benodigde mobile devices om de punten te kunnen incasseren. Met andere woorden. Geen mobile devices, geen punten.
Het aantal punten en het bedrag dat daarvoor staat kan uitsluitend worden ingewisseld bij het bedrijf waar men de punten ook heeft ontvangen. Het gespaarde bedrag kan men uitsluitend verrekenen met een nog te betalen dan wel openstaand bedrag. Via de mobile devices kan men precies zien waar men hoeveel punten heeft ontvangen en het bedrag dat daarvoor staat. Middels een QR-code worden de spaarpunten toegevoegd dan wel ervan gehaald.
Bij verlies van mobile devices, dan wel het stopzetten van het LMG-account, dan wel het niet meer bij de gegevens kunnen komen is Ondernemer noch LMG aansprakelijk voor het verlies van de punten dan wel de geleden schade.

2. Aansprakelijkheid getoonde bedrijfsgegevens, producten, diensten,  aanbiedingen, advertenties en evenementen.
 
LMG is nimmer aansprakelijk of aansprakelijk te stellen voor de juistheid van de informatie die door de Ondernemer wordt ingevoerd dan wel wordt gecommuniceerd op de diverse platforms van LMG. Derhalve kan Consument  nimmer financiële schade verhalen bij LMG (net zo min als deze dat kan doen bij Google. Ook dit bedrijf is niet aansprakelijk over hetgeen derden via het platform communiceren). Wel staat het de Consument vrij te reageren indien men informatie aantreft die indruist tegen de waarde en normen zoals we die met z’n allen hanteren / met elkaar hebben afgesproken. De bedoelde informatie wordt van het platform / de platforms verwijderd.
 
 LMG is een verzamelplatform voor Ondernemers die willen communiceren met consumenten dan wel collega ondernemers. Op de juistheid van de ingevoerde informatie heeft LMG geen invloed en wil ook geen invloed hier op hebben. De ondernemer is zelf aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor de gegevens die deze communiceert met consumenten dan wel collega ondernemers. Indien er oneindigheid is over prijzen dan wel de aanwezigheid dan wel de beschikbaarheid of levering van bedrijfsgegevens / goederen / diensten / evenementen, dient de Consument dit bij de betreffende ondernemer aan te kaarten. Eventuele geleden schade verhaalt Consument op de aanbieder.
 
 
(II) ALGEMENE VOORWAARDEN BEDRIJVEN

1. Toepassinga. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten / abonnementen die Local Media Group (hierna te noemen LMG) sluit met Ondernemers (hierna te noemen: Ondernemer), en zijn zo simpel mogelijk omschreven zodat niet alleen een jurist, maar iedereen ze kan begrijpen. b. Behalve wanneer LMG Ondernemer schriftelijk een concreet resultaat heeft toegezegd, gelden de verplichtingen van LMG als inspanningsverplichtingen. LMG zal die zo goed mogelijk uitvoeren. c. LMG zal met alle informatie die zij van Ondernemer ontvangt vertrouwelijk omgaan. 
2. Intellectuele eigendomsrechten 


a. Het intellectuele eigendomsrecht van het geleverde programma / online marketingpakket berust bij LMG. Ondernemer mag het programma / online marketingpakket gedurende de looptijd van de overeenkomst alleen zelf gebruiken. Het overdragen van het programma / pakket aan derden is niet toegestaan zonder goedkeuring van LMG. b. Het is Ondernemer niet toegestaan het geleverde programma / online marketingpakket in beheer en/of gebruik te geven aan of te nemen van een derde, daaronder begrepen hosting, timesharing of outsourcing. Onder derde wordt tevens verstaan een gelieerde onderneming. c. Overdracht van het geleverde programma / online marketingpakket kan alleen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LMG. Betalingen door derden zonder toestemming het programma / online marketingpakket te gebruiken, leidt nimmer tot een geldige overeenkomst. d. Indien een derde beweert dat het intellectuele eigendomsrecht van het programma / online marketingpakket bij hem ligt en Ondernemer daarvan aantoonbare schade ondervind, zal LMG Ondernemer compenseren zoals beschreven in artikel 7 van deze voorwaarden. Een voorwaarde daarvoor is wel, dat Ondernemer LMG hierover zo spoedig mogelijk informeert, zijn medewerking verleent aan het onderzoek en de afhandeling van de zaak verder geheel overlaat aan LMG. 
3. Leveringstermijnen 


Na aanmelding via de website van LMG beschikt Ondernemer direct over het programma / online marketingpakket. Ondernemer gaat na aanmelding akkoord met de betalingsvoorwaarden die inhouden dat er betaald wordt middels een maandelijkse of jaarlijkse automatische incasso. Het staat Ondernemer vrij om tijdens de abonnementsperiode op elk gewenst moment het gekozen pakket te downgraden dan wel te upgraden. Het nieuwe abonnementsbedrag wordt bij de eerstvolgende betaaltermijn aangepast aan het gekozen pakket. Afhankelijk van het gekozen pakket kan dit bedrag hoger of lager zijn. 
Er worden geen geldbedragen gerestitueerd indien men tijdens de maand of jaar het abonnement stopzet dan wel kiest voor een goedkoper abonnement.4. Prijs en betaling 


a. Ondernemer heeft de keuze uit een aantal programma's / online marketingpakketten waarop men zich kan abonneren. Afhankelijk van de gemaakte keuze gaat Ondernemer akkoord met de maandelijkse automatische dan wel jaarlijkse incasso van het bedrag dat gekoppeld is aan het gekozen pakket. Het eerste bedrag wordt kort na aanmelding van de bankrekening afgeschreven. Indien Ondernemer niet voldoende saldo op de bankrekening heeft staan waardoor de incasso door de bank geweigerd wordt, krijgt Ondernemer nog twee keer een herinnering waarna bij niet betaling aan het einde van de termijn van de tweede herinnering, Ondernemer definitief door LMG verwijderd wordt van het platform. Het abonnementsgeld alsook alle kosten die worden gemaakt voor de vordering van het abonnementsgeld worden verhaald op Ondernemer. b. Ondernemer kan rekenen op een goede telefonische uitleg over de werking van de programma’s / online marketingpakket indien deze in contact treed met LMG. In de prijs van het abonnement is niet inbegrepen persoonlijk advies op locatie. Indien Ondernemer er op staat om advies op locatie te willen, dan dient deze hiervoor het geldende uurtarief te betalen. Indien andere partijen dan LMG zich toeleggen op en zich bekwamen in de werking van de programma’s / online marketingpakket en dit voor eigen rekening en risico aanbieden aan Ondernemer, zal Ondernemer zelf daarover prijsafspraken dienen te maken met de aanbieder van deze dienst. De aanbieder van deze dienst zal deze dienstverlening zelf factureren aan Ondernemer. LMG is op generlei wijze aansprakelijk voor de afspraken die Ondernemer en aanbieder onderling maken dan wel afspreken over de gewenste en daarna geleverde dienstverlening en de prijs die men onderling heeft afgesproken.
c. Er wordt bij beëindiging van het abonnement geen bedrag gerestitueerd. Ondernemer wordt geacht pas het abonnement te beëindigen voordat de periode van de gekozen abonnementsperiode (per maand / per jaar) is beëindigd. Het staat de Ondernemer vrij om er toch voor te kiezen het abonnement te beëindigen. Het account wordt dan direct verwijderd.
5. Duur van de overeenkomst 


a. Tenzij schriftelijk anders is afgesproken, wordt het gebruiksrecht van het programma / online marketingpakket voor onbepaalde tijd verstrekt. Beiden partijen kunnen de overeenkomst op elk gewenst moment beëindigen. Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde dan wel ingehouden abonnementsgelden. b. De maand waarin wordt opgezegd wordt nog in rekening gebracht. 
c. LMG heeft het recht de tarieven jaarlijks te indexeren overeenkomstig het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van het CBS. De nieuwe geïndexeerde bedragen worden telkens per 1 januari van het nieuwe jaar doorgevoerd. Het staat de Ondernemer vrij om er voor te kiezen het abonnement binnen 30 dagen te beëindigen. 

Het volledige betaalde bedrag wordt in dit geval teruggestort.

6. Beëindiging van overeenkomst a. LMG heeft het recht om overeenkomsten door opzegging of ontbinding te beëindigen, indien Ondernemer zijn verplichtingen niet nakomt en indien surseance van betaling of het faillissement van Ondernemer wordt aangevraagd. b. LMG informeert Ondernemer direct over een ophanden zijnde faillissement; minimaal via een persbericht en een mededeling op haar website en Ondernemersportal. De overeenkomst met Ondernemer wordt op de faillissementsdatum beëindigd. Ondernemer heeft minimaal recht op de laatste back-up van zijn eigen data met de door hem/haar verzamelde Klantgegevens. Middels een Excel export- of migratiebestand kan Ondernemer dit bestand via het CMS/Dashboard zelf downloaden. 
7. Aansprakelijkheid 


a. Ondanks dat LMG grote zorg besteedt aan een juiste werking van haar programma’s / online marketingpakketten en een correcte uitvoering van haar dienstverlening, kunnen er, gezien de complexiteit van de programma’s / online marketingpakketten en de specifieke dienstverlening van LMG, dingen verkeerd gaan die voor Ondernemer tot schade leiden. LMG heeft zich tegen het risico van bepaalde vormen van schade verzekerd. Er wordt pas overgegaan tot uitbetaling indien de gebeurtenis daadwerkelijk verzekerd is. Indien de gebeurtenis verzekerd is, is de aansprakelijkheid van LMG beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Anderzijds is de schade die wordt uitgekeerd nooit hoger dan één keer de kostprijs van het maandabonnement dan wel het jaarabonnement (een en ander is afhankelijk van het gekozen abonnement. b. Wanneer er sprake is van een niet door een verzekering gedekt risico, moet de aansprakelijkheid in een redelijke verhouding staan tot de tegenprestatie die LMG van Ondernemer ontvangt. De aansprakelijkheid van LMG zal per gebeurtenis in geen geval hoger zijn dan de kosten van het abonnement van één maand dan wel één jaar (afhankelijk van het abonnement). Indien er sprake is van een serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak zal het samengesteld risico nooit hoger zijn dan de kosten van 12 x het maandabonnement of 1 x het jaarabonnement, de hoogte van het maandabonnement wordt vastgesteld in de maand vanaf de eerste gebeurtenis. Met betrekking tot het leveren van diensten kan LMG slechts aansprakelijk worden gesteld voor de prijs die LMG zelf met Ondernemer is overeengekomen voor de levering van deze diensten. 


c. LMG is niet gehouden verminkte of verloren gegane gegevens te herstellen of onderhoudsdiensten te verlenen in verband met fouten en/of onvolkomenheden die niet zijn toe te rekenen aan LMG, waaronder begrepen fouten en/of onvolkomenheden ontstaan als gevolg van aanpassingen aan de programma’s / software. d. LMG kan op de aansprakelijkheidsbeperkingen die zijn genoemd in het eerste lid geen beroep doen als er sprake is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen van de medewerkers van LMG. e. LMG en Ondernemer zijn niet aansprakelijk ten opzichte van elkaar als er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: overmacht van toeleveranciers van partijen, ondeugdelijke nakoming van verplichtingen van toeleveranciers die door Ondernemer aan LMG zijn voorgeschreven, storingen in het elektriciteitsnet en storingen bij providers waardoor het dataverkeer en/of internetverbindingen niet meer werken of onvoldoende werken. Ook is LMG niet aansprakelijk indien de oorzaak van overmacht niet te wijten is aan LMG dan wel Ondernemer zelf. 
8. Aangeleverde data 


a. Alle door Ondernemer aangeleverde data blijven eigendom van Ondernemer. Het is LMG niet toegestaan de door Ondernemer aangeleverde klantgegevens -waaronder emailadressen- ter beschikking te stellen aan overige ondernemers dan wel ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van deze data. Ondernemer is er zich wel van bewust dat aangeleverde klantgegevens door LMG gebruikt worden om te kunnen communiceren met deze klanten, ook na de beëindiging van de overeenkomst / abonnement blijft LMG gebruik maken van deze klantgegevens omdat deze klanten/consumenten inmiddels ook klant zijn van LMG vanwege het feit dat men zich geregistreerd voor het gebruik van de platforms van LMG. Na beëindiging van de samenwerking heeft Ondernemer recht op de laatste back-up van zijn eigen data / de door Ondernemer verzamelde Ondernemer/consumentgegevens. LMG draagt zorg voor een Excel export- of migratiebestand. Data als foto’s en teksten worden uit de databank van LMG verwijderd. Maar ook na beëindiging van het abonnement geldt dat klantgegevens op generlei worden uitgewisseld met Ondernemers van LMG dan wel met derden. b. LMG neemt zich de vrijheid om data die is toegevoegd in het programma / onlinemarketingpakket (deals, digitale etalage, menukaart) aan te passen dan wel te verwijderen indien deze niet voldoet aan de minimale kwaliteitseisen zoals Ondernemer en daarmee LMG met elkaar zijn overeengekomen dan wel provocerend en shockerend zijn voor de gebruikers van de platforms van LMG. E.e.a. om vervuiling van het platform LMG te voorkomen. 
9. Gratis 


Ondernemer / abonnee van LMG krijgt een eenvoudig e-mail / mailingprogramma waarmee men kan communiceren met de eigen klanten/consumenten, een vermelding in het Bedrijventelefoonboek (bedrijventelefoonboek.nl) en krijgt Ondernemer een eigen gratis responsive en interactieve website. 
De bedrijfsgegevens, producten, diensten, aanbiedingen, advertenties en evenementen van Ondernemer worden getoond op alle platforms van LMG, met dien verstande dat er een link dient te zijn met de branche gerelateerde platforms. Voor wat betreft de lokale platforms wordt Ondernemer alleen getoond indien zijn postcode deel uitmaakt van de postcodes van de lokale platforms. Op de nationale platforms als Byloca.nl, Vindhet.in en Bedrijventelefoonboek.nl wordt elke Ondernemer getoond.


10. Digitaal Klantenloyaliteitssysteem: Spaarpunten & Foodies
Ondernemer kan gebruik maken van het Klantenloyaliteitssysteem van LMG. Ondernemer bepaald zelf of deze het systeem activeert. Zodra het systeem wordt geactiveerd, zal Ondernemer zelf bepalen wanneer een spaarpunt wordt afgegeven en wat de waarde is van een spaarpunt. De ontvanger van deze spaarpunten kan uitsluitend deelnemen aan dit Klantenloyaliteitssysteem indien deze beschikt over een tablet of smartphone (hierna te noemen: mobile devices). Men kan hieraan geen rechten of plichten verbinden indien men niet beschikt over de benodigde mobile devices om de punten te kunnen incasseren. Met andere woorden. Geen mobile devices, geen punten.
Het aantal punten en het bedrag dat daarvoor staat kan uitsluitend worden ingewisseld bij het bedrijf waar men de punten ook heeft ontvangen. Het gespaarde bedrag kan men uitsluitend verrekenen met een nog te betalen dan wel openstaand bedrag. Via de mobile devices kan men precies zien waar men hoeveel punten heeft ontvangen en het bedrag dat daarvoor staat. Middels een QR-code worden de spaarpunten toegevoegd dan wel ervan gehaald.
Bij verlies van mobile devices, dan wel het stopzetten van het LMG-account, dan wel het niet meer bij de gegevens kunnen komen is Ondernemer noch LMG aansprakelijk voor het verlies van de punten dan wel de geleden schade.11. Toepasselijk recht en geschillen 


Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen Ondernemer en LMG mochten ontstaan, zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechtbank in Limburg, locatie Roermond of, indien Ondernemer gevestigd is in België, aan de rechtbank van Antwerpen. 
 
Local Media Group (LMG)
Asbroek 11a
6089 NA Heibloem
(versie februari 2017)
 Heeft u vragen?

Neem contact op