prev next arrow dd-arrow check envelope tumblr twitter facebook instagram old instagram pinterest-p youtube-play google-plus exit

Algemene voorwaarden.

Ontdek de Switch tool van LMG

Algemene voorwaarden
(I) consumenten &
(II) bedrijven

(I) ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN

1. Digitaal Klantenloyaliteitssysteem: Digitale Spaarpunten

Ondernemer kan gebruik maken van het Klantenloyaliteitssysteem van LMG. Ondernemer bepaalt zelf of deze het systeem activeert. Zodra het systeem wordt geactiveerd, zal Ondernemer zelf bepalen wanneer een spaarpunt wordt afgegeven en wat de waarde is van een spaarpunt. De ontvanger van deze spaarpunten kan uitsluitend deelnemen aan dit Klantenloyaliteitssysteem indien deze beschikt over een tablet of smartphone (hierna te noemen: mobile devices). Men kan hieraan geen rechten of plichten verbinden indien men niet beschikt over de benodigde mobile devices om de punten te kunnen incasseren. Met andere woorden. Geen mobile devices, geen punten.
Het aantal punten en het bedrag dat daarvoor staat kan uitsluitend worden ingewisseld bij het bedrijf waar men de punten ook heeft ontvangen. Het gespaarde bedrag kan men uitsluitend verrekenen met een nog te betalen dan wel openstaand bedrag. Via de mobile devices kan men precies zien waar men hoeveel punten heeft ontvangen en het bedrag dat daarvoor staat. Middels een QR-code worden de spaarpunten toegevoegd dan wel ervan gehaald.
Bij verlies van mobile devices, dan wel het stopzetten van het LMG-account, dan wel het niet meer bij de gegevens kunnen komen is Ondernemer noch LMG aansprakelijk voor het verlies van de punten dan wel de geleden schade.

2. Aansprakelijkheid getoonde bedrijfsgegevens, producten, diensten,† aanbiedingen, advertenties en evenementen.

LMG is nimmer aansprakelijk of aansprakelijk te stellen voor de juistheid van de informatie die door de Ondernemer wordt ingevoerd dan wel wordt gecommuniceerd op de diverse platforms van LMG. Derhalve kan Consument† nimmer financiŽle schade verhalen bij LMG (net zo min als deze dat kan doen bij Google. Ook dit bedrijf is niet aansprakelijk over hetgeen derden via het platform communiceren). Wel staat het de Consument vrij te reageren indien men informatie aantreft die indruist tegen de waarde en normen zoals we die met zín allen hanteren / met elkaar hebben afgesproken. De bedoelde informatie wordt van het platform / de platforms verwijderd.

LMG is een verzamelplatform voor Ondernemers die willen communiceren met consumenten dan wel collega ondernemers. Op de juistheid van de ingevoerde informatie heeft LMG geen invloed en wil ook geen invloed hier op hebben. De ondernemer is zelf aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor de gegevens die deze communiceert met consumenten dan wel collega ondernemers. Indien er oneindigheid is over prijzen dan wel de aanwezigheid dan wel de beschikbaarheid of levering van bedrijfsgegevens / goederen / diensten / evenementen, dient de Consument dit bij de betreffende ondernemer aan te kaarten. Eventuele geleden schade verhaalt Consument op de aanbieder.


(II) ALGEMENE VOORWAARDEN BEDRIJVEN

1. Toepassinga. †Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten / abonnementen die†Local Media Group (hierna te noemen LMG)†sluit met Ondernemers (hierna te noemen: Ondernemer), en zijn zo simpel mogelijk omschreven zodat niet alleen een jurist, maar iedereen ze kan begrijpen.†b. †Behalve wanneer†LMG†Ondernemer schriftelijk een concreet resultaat heeft toegezegd, gelden de verplichtingen van†LMG†als inspanningsverplichtingen.†LMG†zal die zo goed mogelijk uitvoeren.†c. †LMG†zal met alle informatie die zij van Ondernemer ontvangt vertrouwelijk omgaan.†
2. Intellectuele eigendomsrechten†


a. †Het intellectuele eigendomsrecht van de SWITCH-module berust bij LMG. Ondernemer mag het programma / online marketingpakket gedurende de looptijd van de overeenkomst alleen zelf gebruiken. Het overdragen van het programma / pakket aan derden is niet toegestaan zonder goedkeuring van†LMG.†b. †Het is Ondernemer niet toegestaan de SWITCH-module / online marketingpakket in beheer en/of gebruik te geven aan of te nemen van een derde, daaronder begrepen hosting, timesharing of outsourcing. Onder derde wordt tevens verstaan een gelieerde onderneming.†c. †Overdracht van de SWITCH-module / online marketingpakket kan alleen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van†LMG. Betalingen door derden zonder toestemming het programma / online marketingpakket te gebruiken, leidt nimmer tot een geldige overeenkomst.†d. †Indien een derde beweert dat het intellectuele eigendomsrecht van de SWITCH-module / online marketingpakket bij hem ligt en Ondernemer daarvan aantoonbare schade ondervind, zal†LMG†Ondernemer compenseren zoals beschreven in artikel 7 van deze voorwaarden. Een voorwaarde daarvoor is wel, dat Ondernemer†LMG†hierover zo spoedig mogelijk informeert, zijn medewerking verleent aan het onderzoek en de afhandeling van de zaak verder geheel overlaat aan†LMG.†


3. †Registratie & berichten

a. †Local Media Group (LMG) heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van de Site en de daarin opgenomen informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Local Media Group (LMG) aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van de Site en handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie die op de Site is opgenomen.

b. †De via de Site verspreide informatie is slechts informerend van aard. Local Media Group (LMG) garandeert ondanks dat zij zulks te allen tijde probeert te voorkomen niet dat de op de Site te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de gebruiker gewenste gebruik.

c. †De informatie op de Site kan op ieder door Local Media Group (LMG) gewenst moment worden gewijzigd.

d. †Local Media Group (LMG) draagt geen verantwoordelijkheid voor verwijzingen op de Site naar websites van anderen. Uit het volgen van een link kan niet worden afgeleid dat Local Media Group (LMG) is betrokken bij de informatie die aldus wordt verkregen en plaatsing van een link naar een website van derden impliceert tevens niet dat Local Media Group (LMG) de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van de Site. Elke aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie op deze andere websites wordt dan ook uitgesloten.

e. †De op de Site gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van Local Media Group (LMG). Onder ongeoorloofd gebruik wordt verstaan vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen anders dan voor het vervaardigen van kopieŽn en downloads voor persoonlijk, prive, niet-commercieel gebruik. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete paginaís van de Site is niet toegestaan en strafbaar.

f. †Local Media Group (LMG) draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door gebruikers ingebrachte inhoud op de Site en onderschrijft niet noodzakelijkerwijs de inhoud van de gepubliceerde recensies en andere berichten (hierna gezamenlijk te noemen: ďBerichtenĒ).

g. †In Berichten geposte informatie op de Site valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Indien Berichten op de Site worden geplaatst, betekent dit niet dat de inhoud van deze Berichten door Local Media Group (LMG) wordt onderschreven. Local Media Group (LMG) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het lezen, plaatsen van of reageren op Berichten op de Site en activiteiten die hieruit voortvloeien. Elke gebruiker zal Local Media Group (LMG) vrijwaren van alle vorderingen die voortvloeien uit de plaatsing van Berichten door deze gebruiker, waaronder, doch niet uitsluitend, vorderingen die het gevolg zijn van het plaatsen van Berichten met auteursrechtelijk beschermd materiaal van een derde partij zonder toestemming van die derde partij. Indien nodig zal Local Media Group (LMG) de bevoegde autoriteiten alle medewerking verlenen bij het uitvoeren van hun taak, bijvoorbeeld in het kader van een justitieel onderzoek.

h. †Na het plaatsen van Berichten op de Site heeft de auteur geen mogelijkheid de inhoud te wijzigen. Local Media Group (LMG) controleert geen Berichten maar behoudt zich het recht voor om Berichten naar aanleiding van die controle op ieder tijdstip zonder overleg, aankondiging en/of verantwoording te verwijderen of te wijzigen. De redactie zal doorgaans alleen Berichten verwijderen die in strijd zijn met dit artikel. Local Media Group (LMG) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het plaatsen, wijzigen of verwijderen van Berichten.
Mede in het licht van dit artikel wordt het gebruikers van de Site te allen tijde aangeraden om voorafgaand aan het bezoek van een op de Site opgenomen bedrijf eerst (telefonisch) contact op te nemen met het betreffende bedrijf voor het verifiŽren van de op de Site gepubliceerde gegevens.4. Leveringstermijnen†


Na aanmelding via de website van†LMG†beschikt Ondernemer direct over de SWITCH-module. Ondernemer gaat na aanmelding akkoord met de betalingsvoorwaarden die inhouden dat er betaald wordt middels een maandelijkse of jaarlijkse automatische incasso. Het staat Ondernemer vrij om tijdens de abonnementsperiode op elk gewenst moment het gekozen pakket te downgraden dan wel te upgraden. Het nieuwe abonnementsbedrag wordt bij de eerstvolgende betaaltermijn aangepast aan het gekozen pakket. Afhankelijk van het gekozen pakket kan dit bedrag hoger of lager zijn.†
Er worden geen geldbedragen gerestitueerd indien men tijdens de maand of jaar het abonnement stopzet dan wel kiest voor een goedkoper abonnement.5. Prijs en betaling†


a. †Ondernemer heeft de keuze uit een aantal online marketingpakketten waarop men zich kan abonneren. Afhankelijk van de gemaakte keuze gaat Ondernemer akkoord met de maandelijkse automatische dan wel jaarlijkse incasso van het bedrag dat gekoppeld is aan het gekozen pakket. Het eerste bedrag wordt kort na aanmelding van de bankrekening afgeschreven. Indien Ondernemer niet voldoende saldo op de bankrekening heeft staan waardoor de incasso door de bank geweigerd wordt, krijgt Ondernemer nog twee keer een herinnering waarna bij niet betaling aan het einde van de termijn van de tweede herinnering, Ondernemer definitief door LMG verwijderd wordt van het platform. Het abonnementsgeld alsook alle kosten die worden gemaakt voor de vordering van het abonnementsgeld worden verhaald op Ondernemer.†b. †Ondernemer kan rekenen op een goede telefonische uitleg over de werking van de SWITCH-module / online marketingpakket indien deze in contact treed met LMG. In de prijs van het abonnement is niet inbegrepen persoonlijk advies op locatie. Indien Ondernemer er op staat om advies op locatie te willen, dan dient deze hiervoor het geldende uurtarief te betalen. Indien andere partijen dan LMG zich toeleggen op en zich bekwamen in de werking van de SWOTCH-module / online marketingpakket en dit voor eigen rekening en risico aanbieden aan Ondernemer, zal Ondernemer zelf daarover prijsafspraken dienen te maken met de aanbieder van deze dienst. De aanbieder van deze dienst zal deze dienstverlening zelf factureren aan Ondernemer.†LMG†is op generlei wijze aansprakelijk voor de afspraken die Ondernemer en aanbieder onderling maken dan wel afspreken over de gewenste en daarna geleverde dienstverlening en de prijs die men onderling heeft afgesproken.†

c. †Er wordt bij beŽindiging van het abonnement geen bedrag gerestitueerd. Ondernemer wordt geacht pas het abonnement te beŽindigen voordat de periode van de gekozen abonnementsperiode (per maand / per jaar) is beŽindigd. Het staat de Ondernemer vrij om er toch voor te kiezen het abonnement te beŽindigen. Het account wordt dan direct verwijderd.
6. Duur van de overeenkomst†


a. †Tenzij schriftelijk anders is afgesproken, wordt het gebruiksrecht van de SWITCH-module / online marketingpakket voor onbepaalde tijd verstrekt. Beiden partijen kunnen de overeenkomst op elk gewenst moment beŽindigen. Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde dan wel ingehouden abonnementsgelden. b. De maand waarin wordt opgezegd wordt nog in rekening gebracht.†
c. †LMG†heeft het recht de tarieven jaarlijks te indexeren overeenkomstig het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van het CBS. De nieuwe geÔndexeerde bedragen worden telkens per 1 januari van het nieuwe jaar doorgevoerd. Het staat de Ondernemer vrij om er voor te kiezen het abonnement binnen 30 dagen te beŽindigen.†

Het volledige betaalde bedrag wordt in dit geval teruggestort.


7. BeŽindiging van overeenkomst†a. †LMG†heeft het recht om overeenkomsten door opzegging of ontbinding te beŽindigen, indien Ondernemer zijn verplichtingen niet nakomt en indien surseance van betaling of het faillissement van Ondernemer wordt aangevraagd.†b. †LMG†informeert Ondernemer direct over een ophanden zijnde faillissement; minimaal via een persbericht en een mededeling op haar website en Ondernemersportal. De overeenkomst met Ondernemer wordt op de faillissementsdatum beŽindigd. Ondernemer heeft minimaal recht op de laatste back-up van zijn eigen data met de door hem/haar verzamelde Klantgegevens.†Middels een Excel export- of migratiebestand kan Ondernemer dit bestand via de SWITCH-module zelf downloaden.†
8. Aansprakelijkheid†


a. †Ondanks dat†LMG†grote zorg besteedt aan een juiste werking van haar SWITCH-module / online marketingpakketten en een correcte uitvoering van haar dienstverlening, kunnen er, gezien de complexiteit van de SWITCH-module / online marketingpakketten en de specifieke dienstverlening van LMG, dingen verkeerd gaan die voor Ondernemer tot schade leiden.†LMG†heeft zich tegen het risico van bepaalde vormen van schade verzekerd. Er wordt pas overgegaan tot uitbetaling indien de gebeurtenis daadwerkelijk verzekerd is. Indien de gebeurtenis verzekerd is, is de aansprakelijkheid van LMG†beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Anderzijds is de schade die wordt uitgekeerd nooit hoger dan ťťn keer de kostprijs van het maandabonnement dan wel het jaarabonnement (een en ander is afhankelijk van het gekozen abonnement.†b. †Wanneer er sprake is van een niet door een verzekering gedekt risico, moet de aansprakelijkheid in een redelijke verhouding staan tot de tegenprestatie die†LMG†van Ondernemer ontvangt. De aansprakelijkheid van†LMG†zal per gebeurtenis in geen geval hoger zijn dan de kosten van het abonnement van ťťn maand dan wel ťťn jaar (afhankelijk van het abonnement). Indien er sprake is van een serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak zal het samengesteld risico nooit hoger zijn dan de kosten van 12 x het maandabonnement of 1 x het jaarabonnement, de hoogte van het maandabonnement wordt vastgesteld in de maand vanaf de eerste gebeurtenis. Met betrekking tot het leveren van diensten kan†LMG†slechts aansprakelijk worden gesteld voor de prijs die†LMG†zelf met Ondernemer is overeengekomen voor de levering van deze diensten.†


c. †LMG†is niet gehouden verminkte of verloren gegane gegevens te herstellen of onderhoudsdiensten te verlenen in verband met fouten en/of onvolkomenheden die niet zijn toe te rekenen aan†LMG, waaronder begrepen fouten en/of onvolkomenheden ontstaan als gevolg van aanpassingen aan de SWITCH-module / software.†d. †LMG†kan op de aansprakelijkheidsbeperkingen die zijn genoemd in het eerste lid geen beroep doen als er sprake is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen van de medewerkers van†LMG.†e. †LMG en Ondernemer zijn niet aansprakelijk ten opzichte van elkaar als er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: overmacht van toeleveranciers van partijen, ondeugdelijke nakoming van verplichtingen van toeleveranciers die door Ondernemer aan†LMG†zijn voorgeschreven, storingen in het elektriciteitsnet en storingen bij providers waardoor het dataverkeer en/of internetverbindingen niet meer werken of onvoldoende werken. Ook is LMG niet aansprakelijk indien de oorzaak van overmacht niet te wijten is aan LMG dan wel Ondernemer zelf.†
9. Aangeleverde data†


a. †Alle door Ondernemer aangeleverde data blijven eigendom van Ondernemer. Het is†LMG†niet toegestaan de door Ondernemer aangeleverde klantgegevens -waaronder emailadressen- ter beschikking te stellen aan overige ondernemers dan wel ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van deze data. Ondernemer is er zich wel van bewust dat aangeleverde klantgegevens door LMG†gebruikt worden om te kunnen communiceren met deze klanten, ook na de beŽindiging van de overeenkomst / abonnement blijft†LMG†gebruik maken van deze klantgegevens omdat deze klanten/consumenten inmiddels ook klant zijn van†LMG†vanwege het feit dat men zich geregistreerd voor het gebruik van de platforms van LMG. Na beŽindiging van de samenwerking heeft Ondernemer recht op de laatste back-up van zijn eigen data / de door Ondernemer verzamelde Ondernemer/consumentgegevens.†LMG†draagt zorg voor een Excel export- of migratiebestand. Data als fotoís en teksten worden uit de databank van†LMG†verwijderd. Maar ook na beŽindiging van het abonnement geldt dat klantgegevens op generlei worden uitgewisseld met Ondernemers van†LMG†dan wel met derden.†b. †LMG†neemt zich de vrijheid om data die is toegevoegd in de SWITCH-module (deals, digitale etalage, menukaart) aan te passen dan wel te verwijderen indien deze niet voldoet aan de minimale kwaliteitseisen zoals Ondernemer en daarmee LMG†met elkaar zijn overeengekomen dan wel provocerend en shockerend zijn voor de gebruikers van de platforms van LMG. E.e.a. om vervuiling van het platform†LMG†te voorkomen.†
10. Gratis†


Ondernemer / abonnee van†LMG†krijgt een eenvoudig e-mail / mailingprogramma waarmee men kan communiceren met de eigen klanten/consumenten, een vermelding in het Bedrijventelefoonboek (bedrijventelefoonboek.nl) en krijgt Ondernemer een eigen gratis responsive en interactieve website.†
De bedrijfsgegevens, producten, diensten, aanbiedingen, advertenties en evenementen van Ondernemer worden getoond op alle platforms van LMG, met dien verstande dat er een link dient te zijn met de branche gerelateerde platforms. Voor wat betreft de lokale platforms wordt Ondernemer alleen getoond indien zijn postcode deel uitmaakt van de postcodes van de lokale platforms. Op de nationale platforms als Byloca.nl, Vindhet.in en Bedrijventelefoonboek.nl wordt elke Ondernemer getoond.


11. Digitaal Klantenloyaliteitssysteem: Digitale Spaarpunten

Ondernemer kan gebruik maken van het Klantenloyaliteitssysteem van LMG. Ondernemer bepaald zelf of deze het systeem activeert. Zodra het systeem wordt geactiveerd, zal Ondernemer zelf bepalen wanneer een spaarpunt wordt afgegeven en wat de waarde is van een spaarpunt. De ontvanger van deze spaarpunten kan uitsluitend deelnemen aan dit Klantenloyaliteitssysteem indien deze beschikt over een tablet of smartphone (hierna te noemen: mobile devices). Men kan hieraan geen rechten of plichten verbinden indien men niet beschikt over de benodigde mobile devices om de punten te kunnen incasseren. Met andere woorden. Geen mobile devices, geen punten.
Het aantal punten en het bedrag dat daarvoor staat kan uitsluitend worden ingewisseld bij het bedrijf waar men de punten ook heeft ontvangen. Het gespaarde bedrag kan men uitsluitend verrekenen met een nog te betalen dan wel openstaand bedrag. Via de mobile devices kan men precies zien waar men hoeveel punten heeft ontvangen en het bedrag dat daarvoor staat. Middels een QR-code worden de spaarpunten toegevoegd dan wel ervan gehaald.
Bij verlies van mobile devices, dan wel het stopzetten van het LMG-account, dan wel het niet meer bij de gegevens kunnen komen is Ondernemer noch LMG aansprakelijk voor het verlies van de punten dan wel de geleden schade.12. Toepasselijk recht en geschillen†


Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.†Alle geschillen die tussen Ondernemer en†LMG†mochten ontstaan, zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechtbank in Limburg, locatie Roermond of, indien Ondernemer gevestigd is in BelgiŽ, aan de rechtbank van Antwerpen.†

Local Media Group (LMG)
Asbroek 11a
6089 NA Heibloem
(versie juni 2017)